Veilig en
Vertrouwd

Plezier in
Leren

De Gouden
Driehoek

Samen Gezond
Groeien

Basis, Groei en
Ontwikkeling

Nederlandse taalontwikkeling

Het leren en het gebruiken van de Nederlandse taal is belangrijk op de Prinses Julianaschool. De Prinses Julianaschool werkt met de vernieuwde uitgaven van de methode Taalverhaal. Spelling, woordenschat en begrijpend lezen zijn belangrijke onderdelen bij deze methode. Verder werken we met het programma Nieuwsbegrip XL. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen.

 

Rekenen en Wiskunde

De Prinses Julianaschool gebruikt de methode Alles Telt. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. In de rekenlessen wordt ook rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Door bijvoorbeeld verrijkingsstof aan te bieden, wordt ervoor gezorgd dat ook de goede rekenaars voldoende worden uitgedaagd en in overeenstemming met hun mogelijkheden. Voor de hele goede rekenaars wordt ook de methode KIEN gebruikt.

 

Lezen

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren van lezen. Er wordt gewerkt met: de nieuwste versie Veilig Leren Lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Er wordt ook op niveau gelezen, dat wil zeggen in kleine groepjes lezen de kinderen hardop onder begeleiding van een onderwijsassistente, een ouder of een leerkracht. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. In de hogere groepen gaat het niveau-lezen door. Op het einde van groep 7 moeten alle kinderen het hoogste niveau: niveau 9 hebben bereikt. Dit lukt bijna altijd. Op de Prinses Julianaschool leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken en poëzie bij te brengen. We lezen op school veel voor.

 

De bibliotheek

Op de Prinses Julianschool hebben we een schoolbibliotheek. Hier kunnen kinderen met de groep boeken lenen om in de groep of thuis te lezen. Dit bevordert de leesontwikkeling en ook de liefde voor boeken.

 

Schrijfonderwijs

draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te kunnen communiceren. We bieden het schrijfonderwijs aan door het gebruik van de methode Pennenstreken.

 

Wereldorientatie

Naast de genoemde vakken is er uiteraard ook in alle groepen, de nodige aandacht voor het onderwijs in de wereld oriënterende vakken. De school maakt gebruik van de methode Argus Clou.

 

Social emotionele ontwikkeling

Schoolbreed werken wij middels thema’s aan sociale vaardigheden. We zijn al bezig met de Veilige school. We zijn gestart met de nieuwe methode De Vreedzame School.

 

Engels

In alle groepen wordt Engelse les gegeven. Dit begint met een eenvoudige mogelijkheid om een gesprek te beginnen (‘My name is ……, what is your name?’) In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met de methode I-Pocket en vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt er gewerkt met de methode Our Discovery Island.

 

Werken met computers op school

In elk lokaal staan computers. Elke groep werkt met een smartboard. Ook zijn er een laptops op school waarmee de kinderen aan het werk kunnen gaan. De kinderen leren hoe een computer werkt en ze leren hoe je een computer bedient. Ze leren ook hoe ze veilig met internet om kunnen gaan. Er zijn software programma´s met extra oefenstof of juist verrijkingsstof bij de methodes, zoals bijv. bij Veilig Leren Lezen, Alles Telt en Taalverhaal en Nieuwsbegrip Vorig jaar zijn we in groep 5 begonnen te werken met SNAPPET. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop gewerkt wordt aan spelling en rekenen. Voordelen van Snappet zijn dat kinderen leerstof op maat krijgen en dat de leerkracht direct kan zien hoe kinderen het werk maken. En daarop kan inspringen. Naast de basisstof is er ook een uitdagingsaanbod op het eigen niveau van het kind.

Het beleid van de school is erop gericht de computer steeds meer in te passen in het gewone onderwijsaanbod.

Vanaf het komend schooljaar wordt er in groep 6 een Typecursus aangeboden. Kinderen leren om binnen het schooljaar hun typediploma te halen. Zij krijgen een onlinetraining en les van een docent.